หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เริ่มดำเนินงานตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยสังกัดกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ย้ายสังกัดไปอยู่ภายใต้กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และมุ่งพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
Statistics
Today
3
Yesterday
5
This Month
14
Last Month
116
This Year
610
Last Year
546
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840