ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

# ประเภท รายการ Download
1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ-พ.ศ.-2551
2 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน-พ.ศ.-2544
Statistics
Today
11
Yesterday
5
This Month
76
Last Month
177
This Year
498
Last Year
1,489
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840