ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร

# ประเภท รายการ Download
1 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ตัวอย่างใบยืมพัสดุ
2 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
3 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ
4 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน
5 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ
6 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ใบยืมพัสดุ
7 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยง (1) ประจำปี 2564
8 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร แบบประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจเพื่อการจัดทำแผนการตรวจสอบ (2) ประจำปี 2564
Statistics
Today
2
Yesterday
0
This Month
85
Last Month
137
This Year
966
Last Year
546
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840