วัตถุประสง

1. เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
Statistics
Today
3
Yesterday
5
This Month
14
Last Month
116
This Year
610
Last Year
546
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840