วัตถุประสง

1. เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
Statistics
Today
2
Yesterday
1
This Month
5
Last Month
89
This Year
1,078
Last Year
1,109
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840