ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปรัชญา

     สร้างกัลยาณมิตร พัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน

วิสัยทัศน์

     หน่วยตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที่ทำงานได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานและจริยธรรมงานตรวจสอบภายใน

     2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

Statistics
Today
5
Yesterday
12
This Month
98
Last Month
277
This Year
1,037
Last Year
1,489
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840