ข่าวประชาสัมพันธ์ - จุลสาร

# รายการ view
1 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565
2 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
3 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
4 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎคม - กันยายน 2564
5 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุยาน 2564
6 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
7 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2564
8 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
9 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
10 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
11 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
12 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562
13 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562
14 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
15 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
16 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
17 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
18 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม ปีงบประมาณ 2561
Statistics
Today
3
Yesterday
1
This Month
5
Last Month
89
This Year
1,078
Last Year
1,109
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840