ข่าวประชาสัมพันธ์ - จุลสาร

# รายการ view
1 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
2 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎคม - กันยายน 2564
3 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุยาน 2564
4 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
5 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2564
6 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
7 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
8 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
9 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
10 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562
11 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562
12 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
13 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
14 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
15 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
16 จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม ปีงบประมาณ 2561
Statistics
Today
2
Yesterday
0
This Month
85
Last Month
137
This Year
966
Last Year
546
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840